Polityka Prywatności
Home

Polityka Prywatności Linguatorre

Polityka Prywatności Linguatorre

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Patrycja Nowosad prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Linguatorre –tłumaczenia i nauka języków Obcych Patrycja Nowosad wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem REGON 141516906, numer NIP 521-31-40-733, adres e-mail: info@linguatorre.com,  zwaną w skrócie Linguatorre.

 

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

 1. Państwa dane w postaci imienia, nazwisko, numeru telefonu, adresu e-mail prywatnego, adresu e-mail firmowego, adresu zamieszkania, stanowiska pracy, numeru NIP, a w przypadku prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej również nazwy firmy przetwarzane są w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług i prawidłowej realizacji umowy.
 2. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy oraz czynności podejmowanych na Stronie lub Fanpage.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są

 1. przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda
 2. konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Linguatorre , jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie.
 3. konieczność zrealizowania przez Linguatorre uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 4. na podstawie udzielonych przez Państwa zgód.
 5. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Linguatorre, albo odbiorców danych, które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług Linguatorre oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Linguatorre działalności gospodarczej.

Udzielenie przez Państwa zgód, o których mowa w punkcie 4.  powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi zawarcie umowy z Linguatorre.

 

UDOSTĘPNIANIE

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

 

UPRAWNIENIA

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o przesłanie do Linguatorre żądania w tym zakresie na adres info@linguatorre.com

 

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Linguatorre zastosowała środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Linguatorre, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

 

ZMIANY

 1. Linguatorre zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Stronie pod adresem http://linguatorre.com/polityka-prywatności
 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.